URL obrázku: | hollarova-smer-podebradova-1967.jpg – 130.6 KB
hollarova-smer-podebradova-1967.jpg